Zostaňte v obraze! Sledujte správy o aktuálnom ekonomickom vývoji v krajine a vo svete v sekcii Novinky alebo sa prihláste na odber nášho bezplatného Newslettera.

MENU

Pravidlá

Webové stránky www.arfin.cz  sú prevádzkované spoločnosťou Amden s.r.o. (Ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ ponúka a poskytuje svojim partnerom služby v oblasti marketingu a eventov.

Remarketing

Upozorňujeme, že na tomto webe prebieha značkovanie pre remarketing pomocou súborov cookies. K jeho zamedzeniu môžete využiť rozšírenie „Opt-out“, dostupné pre Google Chrome.

Ochrana osobních údajů

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor.

Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie ponuky a služieb týkajúcich sa informácií o vernostných a motivačných programoch a zasielanie obchodných oznámení a činnosti ďalších marketingových aktivít. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Subjekt údajov má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na stránkach.

Záverečné ustanovenia

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 13.6.2018.