Buďte v obraze! Sledujte zpravodajství o aktuálním ekonomickém vývoji v tuzemsku i ve světě v sekci Novinky nebo se přihlaste k odběru našeho bezplatného Newsletteru.

MENU
Pojištění pohledávek

8 oblastí pro zvýšenou pozornost v praxi pojištění pohledávek

Ujistěte se, že znáte klíčová ustanovení Vaší pojistné smlouvy pro pojištění pohledávek.
V této době bezprecedentních turbulencí v ekonomice a společenském životě Vám chceme připomenou několik jednoduchých, ale důležitých bodů týkajících se Vaší smlouvy o pojištění pohledávek.

24.4.2020

Ujistěte se, že znáte klíčová ustanovení Vaší pojistné smlouvy pro pojištění pohledávek.

V této době bezprecedentních turbulencí v ekonomice a společenském životě Vám chceme připomenou několik jednoduchých, ale důležitých bodů týkajících se Vaší smlouvy o pojištění pohledávek.

Každá pojistná smlouva má své vlastní všeobecné i specifické podmínky. Je nezbytné, aby jste se řídili všemi  ustanoveními. Body, které uvádíme níže, se mohou u jednotlivých pojistek do jisté míry lišit. Máte-li pochybnosti, zavolejte prosím na  kontaktní osobu ARFIN BROKER, která Vám pomůže.

1. Nepříznivé informace a žádosti vašich zákazníků o odklad/posunutí plateb

Musíte informovat svého pojistitele a získat písemný souhlas dříve, než se se svými zákazníky dohodnete na prodloužení splatnosti nebo platebním plánu dle splátkového kalendáře, který překračuje maximální dobu prodloužení splatnosti sjednanou v pojistné smlouvě. Pojistná smlouva může obsahovat definici pojmu „nepříznivé informace“.

2. Zastavení dodávek a maximální doba prodloužení splatnosti

Některé pojistné smlouvy obsahují ujednání, že nové dodávky nelze provést, pokud je odběratel po splatnosti více než je povolená doba. Většina pojistných smluv obsahuje Maximální dobu prodloužení splatnosti. Na konci této doby by neměly probíhat další dodávky, v každém případě jsou další dodávky vyloučeny z pojistného krytí, a musíte včas oznámit pojistiteli, že je odběratel po splatnosti.

3. Odklad platnosti rozhodnutí nebo opožděná platnost rozhodnutí o snížení či zrušení pojistného limitu

Některé pojistné smlouvy mohou obsahovat ujednání, podle kterého můžete pokračovat v dodávkách po omezenou dobu poté, co pojistitel sníží nebo zruší pojistný/úvěrový limit. To platí pouze v případě, že si nejste vědomi žádných nepříznivých informací a odběratel není opožděn s platbami více, než je pro toto ujednání povoleno. Některé pojistné smlouvy poskytují rozšíření krytí pro závazné smlouvy (za určitých podmínek); nezapomeňte získat souhlas pojistitele, pokud je vyžadován a pokud chystáte další dodávky.

4. Výhrada vlastnictví

Některé pojistné smlouvy mohou obsahovat podmínku pojistného krytí, že s odběratelem je sjednána doložka výhrady vlastnictví. Prosím ujistěte se, že vaše obchodní podmínky obsahují tuto doložku, pokud je to potřeba.

5. Ohlašování nesplacených pohledávek

Oznámení hrozby pojistné události/požadavku na pojistné plnění a poskytnutí jakékoli podpůrné dokumentace musí být učiněno ve lhůtách stanovených v pojistné smlouvě.

6. Vymožené částky/splacené pohledávky

Všechny pojistné smlouvy definují, co se považuje za vymožené částky a jak budou tyto částky či jiné získané jistoty alokovány. Nezapomeňte, že pokud nově sjednáte s odběratelem platební podmínku „platba předem“, mohou být takto získané platby pojistitelem alokovány na nejstarší neuhrazenou fakturu/splatnou pohledávku s odloženou splatností. Pojistitel se může dohodnout na potlačení tohoto principu v individuálním případě, je nutné to ale specificky dojednat.

7. Hlášení obratu a platba pojistného

Hlášení obratu musí být provedeno ve sjednané lhůtě a dohodnutým způsobem. Podmínkou pojištění je řádné placení pojistného. Prosím ujistěte se, že máte aktuální informace o datech/načasování obou povinností, abyste se vyhnuli porušení pojistné smlouvy.

8. Žádosti o nové či zvýšené pojistné/úvěrové limity.

Doporučujeme, aby žádosti o vysoké limity byly doprovázeny maximem informací, které odůvodňují požadavek. Všichni pojistitelé v současné době přehodnocují své expozice a kapacity a jsou zvýšeně obezřetní při zvyšování úpisu.

Co doporučujeme:

Vždy dodržujte smluvní podmínky své pojistné smlouvy a jednejte obezřetně, jako byste nebyli pojištěni, a v této době věnujte zvýšenou pozornost při poskytování dodavatelských úvěrů/splatností a vymáhání pohledávek. Naše zkušenosti ukazují, že hlavní důvody, proč pojišťovny zamítají pojistné události, jsou: pojistný/úvěrový limit na nesprávného odběratele; neoznámení nepříznivých informací či pohledávek/odběratele po splatnosti; pozdní ohlášení hrozby pojistné události.

Tento dokument je poskytován pouze pro informační účely a není smluvně závazný. Pouze skutečné smluvní podmínky vaší pojistné smlouvy a jakékoli doložky určují rozsah vašich závazků a povinností stejně jako rozsah závazků a povinností pojistitelů.

V případě konkrétních dotazů se prosím obraťte na nás.